Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Mariana Tušimová, so sídlom Kotmanová 1, 98553 Kotmanová, IČO: 47995777, DIČ: 1030601451, IČ DPH: neplatca DPH, Zapísaný: Okresný úrad Lučenec, Číslo živnostenského registra: 640-17439 a kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného prostredníctvom obchodu na internetovej stránke www.prepekneritky.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

2. Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí. Obchodné podmienky sú pre obe strany záväzné.

 

II. Vymedzenie pojmov


1. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ (predávajúci) a na druhej strane spotrebiteľ (kupujúci), ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

2. Kúpna zmluva uzavretá na diaľku – je kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. (ďalej len „kúpna zmluva“).

3. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

4. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

5. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

7. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

III. Objednávka

 

1. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej len „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

3. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje: meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia elektronickej objednávky, cena a spôsob platby za tovar, miesto dodania tovaru (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.

5. Po doručení objednávky bude automaticky odoslaný kupujúcemu e-mail – oznámenie o prijatí elektoronickej objednávky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí elektronickej objednávky z elektronického systému predávajúceho zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Záväzným akceptovaním elektornickej objednávky je písomné e-mailové potvrdenie predávajúcim o vybavení elektronickej objednávky, po overení objednávky, dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah písomného e-mailového potvrdenia predávajúcim. V prípade, ak kupujúci zistí nezrovnalosti, ktoré sa týkajú obsahu písomného e-mailového potvrdenia a elektronickej objednávky je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho písomne na e-mailovú adresu info@prepekneritky.sk.

6. Odoslaním elektronickej objednávky, sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

 

IV. Storno objednávky

 

1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Po písomnej akceptácií predávajúcim je objednávka nemenná, nie je možné ju stornovať a kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť a odobrať ho v objednanom rozsahu.

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (neúplné meno, chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)

* tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak sú údaje uvedené v objednávke neúplné či vzbudzujúce pochybnosť o skutočnom úmysle kupujúceho objednať tovar. O tomto odmietnutí bude kupujúci informovaný.

 

V. Dodacie lehoty

 

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 1 do 12 pracovných dní od dátumu overenia objednávky. Ak máme zákazníkom objednaný tovar skladom, bude doručený najneskôr do 3 pracovných dní.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

VI. Cena, platobné podmienky a prepravné

 

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom www.prepekneritky.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s DPH.

2. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

3. Kupujúci uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Prevod/vklad na účet:

mBank:

IBAN: SK69 8360 5207 0042 0505 7375

SWIFT: BREXSKBX

Variabilný symbol: číslo Vašej elektronickej objednávky

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet.

Platbu vopred uskutočnite na základe výzvy, ktorú obdržíte po odoslaní Vašej objednávky. Pokiaľ Vám e-mail obratom nebol doručený, Váš e-mail v objednávke nebol zadaný správne alebo odporúčame skontrolovať spamovú schránku.

Platba dobierkou: ak nechcete platiť za tovar vopred, môžete zaplatiť dobierkou pri preberaní tovaru.

4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) Expres kuriér (Slovenská pošta) s doručením na poštu - pri platbe vopred prevodom na účet je cena 3,00 EUR, pri platbe dobierkou je cena 3,60 EUR (je to najlacnejšií spôsob prepravy tovaru)

PRI TOMTO SPÔSOBE DOPRAVY BUDE VAŠA OBJEDNÁVKA DORUČENÁ NA VAŠU POŠTU A OSTÁVA ULOŽENÁ NA POŠTE.

b) Expres kuriér (Slovenská pošta) s doručením na adresu - pri platbe vopred prevodom na účet je cena 3,80 EUR, pri platbe dobierkou je cena 4,40 EUR

PRI TOMTO SPÔSOBE DOPRAVY BUDE VAŠA OBJEDNÁVKA DORUČENÁ NA VAMI UVEDENÚ ADRESU. KURIÉR VÁM JU DORUČÍ DOMOV, DO PRÁCE, TEDA NA AKÚKOĽVEK ADRESU, KTORÚ STE ZADALI VO VAŠEJ OBJEDNÁVKE.

c) DHL kuriér do ČR - pri platbe vopred prevodom na účet je cena 6,30 EUR, pri platbe dobierkou je cena 6,90 EUR

Do ČR posielame tovar výhradne DHL kuriérom!

Pri všetkých spôsoboch prepravy máte Vašu objednávku na danej adrese hneď na druhý deň po vyexpedovaní Vašej objednávky. Ak ste si zvolili prepravu Expres kuriérom s doručením na adresu a kuriér Vás doma nezastihne, pokiaľ sa nedohodnete inak, Vašu objednávku uloží na Vašej najbližšej pošte, kde si ju budete môcť prevziať.

 

VII. Preberanie tovaru

 

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

2. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

2. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia zmluvy, cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt alebo službu, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

3. Pri zasielaní späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň doporučujeme poistiť.  

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia tovaru či služby zákazníkovi. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom), musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť v dohodnutej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

TU SI MÔŽETE STIAHNUŤ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu tovaru, ktorá Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.

 

Pokyny na vyplnenie

1. „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

2. Tovar spolu s formulárom zaslať na adresu: Mariana Tušimová, Kotmanová 1, 98553  Kotmanová. Tel.č.: 0944 230 913, e-mail: info@prepekneritky.sk 

3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.prepekneritky.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.

 

Ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy

a) Zašlite nám tovar späť na vyššie uvedenú adresu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

b) Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy, teda kupujúci.

c) Informácie o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

IX. Záruka a servis

 

1. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.prepekneritky.sk.

2. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

X. Ochrana osobných údajov

Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii s kupujúcim.

V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode www.prepekneritky.sk a nebudú bez súhlasu vlastníka poskytnuté tretím osobám. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov predávajúceho. Jedinou výnimkou sú teda osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté externým dopravcom, ktorými sú osobné údaje odovzdané v minimálnom rozsahu alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.  Tým je predávajúci oprávnený  poskytnúť len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Spracovávame údaje, ktoré nám používatelia poskytnú dobrovoľne, a to sú e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, dodacia adresa a prípadne aj fakturačná adresa. Ak budeme vracať peniaze z objednávky, tak aj číslo účtu zákazníka.

Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na prianie zákazníka jeho osobné dáta vymažeme zo svojej databázy. Osobné údaje je možné odstrániť na základe písomnej žiadosti zákazníka. Adresa pre písomné zaslanie žiadosti o odstránení osobných údajov a vyjadrením nesúhlasu s týmto spracovaním je: Mariana Tušimová, Kotmanová 1, 98553 Kotmanová.

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

Objednaním tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.prepekneritky.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin podľa z. 300/2005 Z. z.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
  • DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., so sídlom Na pántoch 18,  831 06 Bratislava - Rača, IČO: 47927682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.100759/B

Zasielanie obchodných oznámení

V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov taktiež vyhlasujeme, že sa bez súhlasu vlastníka nepoužijú zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu www.prepekneritky.sk. Poskytnuté osobné údaje (elektronická adresa) sú spracúvané so súhlasom vlastníka aj na komerčnú ponuku súvisiacu s propagáciou internetového obchodu www.prepekneritky.sk prostredníctvom e-mailu - newsletter-u. Odhlásiť sa z odberu noviniek prostredníctvom e-mailu (newsletter-u) je možné písomnou formou na náš e-mail: info@prepekneritky.sk, alebo podľa pokynov priamo v každom e-maile noviniek.

Používanie a ukladanie cookies

Používaním stránky www.prepekneritky.sk súhlasíte s používaním a ukladaním cookies. 

  • Prečo stránka www.prepekneritky.sk využíva cookies? Stránke to umožní zapamätanie si používateľa, napr. jeho prihlásenia, obsahu nákupného košíka, zvolenej meny. 
  • Aké typy cookies sú ukladané? Stránka www.prepekneritky.sk využíva pre svoju funkčnosť niekoľko cookies vo vašom zariadení - zapamätanie prihlásenia používateľa, obsahu nákupného košíka, zapamätanie zvolenej meny. Z dôvodu využívania skriptov tretích strán (napr. tlačítko na lajkovanie od Facebooku) využíva stránka aj cookies od tretích strán na meranie návštevnosti, lajkovanie či zdieľanie na sociálnych sietiach a podobne. 
  • Ako zablokovať a nastaviť súbory cookies? Zablokovať a nastaviť súbory cookies je možné priamo vo vašom prehliadači - nastavenie súkromia. Tam si môžete prezrieť aké cookies sú vo vašom zariadení povolené a taktiež je možné si prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, prípadne ich ručne vymazať. V prehliadači môžete  zakázať automatickú akceptáciu cookies. Viac informácií nájdete priamo v nápovede svojho prehliadača.

Súhlas s používaním a ukladaním cookies môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@prepekneritky.sk. Pre ďalšie informácie a otázky k súborom cookies nás môžete kedykoľvek kontaktovať na tej istej e-mailovej adrese. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

 

XI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi (kupujúcemu) za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim). V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.prepekneritky.sk

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 

XII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP). Reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

2. Tento reklamačný poriadok účelne upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený na webovej stránke www.prepekneritky.sk. Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru.

3. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí.

4. Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list“).

5. Vylúčenie podnikateľov - tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti podľa VOP. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho - podnikateľa týkajúca sa vád tovaru je upravená v obchodnom zákonníku SR.

 

Záručné podmienky

 

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku na tovar zákonom stanovenej lehote 24 mesiacov. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

Vybavenie reklamácie

1. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu, aby vopred e-mailom oznámil predávajúcemu, že daný produkt vykazuje vadu a akým spôsobom sa prejavila.

2. Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, kupujúci je povinný kompletne vyplnený reklamačný formulár spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom storna / zámeny / reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v reklamačnom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku!

TU SI MÔŽETE STIAHNUŤ REKLAMAČNÝ FORMULÁR

3. Kupujúci je povinný vo formulári čo najvýstižnejšie popísať chybu, kvôli ktorej tovar reklamuje. Za chybu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený. V dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dodanie reklamované tovaru predávajúcemu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

4. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Na vyjadrenie o uznaní prípadne neuznaní reklamácie má predávajúci tri pracovné dni.

5. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@prepekneritky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

2. Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným poriadkom.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.